شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
4407
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5612
کلاس پرواز
Y