شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7408
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7408
کلاس پرواز
Y