تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6253
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6253
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6325
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6325
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6325
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6253
کلاس پرواز
A