شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
4455
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6223
کلاس پرواز
A

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5630
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6223
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
A

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IRU8759
کلاس پرواز
Y