معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
JI2850
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4111
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7409
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7409
کلاس پرواز
Y

سپهران ایر
شرکت هواپیمایی
سپهران ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
4301
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7409
کلاس پرواز
Y