شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7416
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6209
کلاس پرواز
Q

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5854
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6209
کلاس پرواز
R