زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
ZV4109
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5750
کلاس پرواز
R

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5651
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5750
کلاس پرواز
Y